Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Miasto Chełm

Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2015-09-18

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

zawiadamia, że:

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm - dla obrębu nr 22, obejmujący obszar ograniczony od północy ulicami: Polną, Ogrodową i al. Armii Krajowej, od wschodu ulicą Lwowską, od południa granicą miasta Chełm i obrębu Pokrówka gm. Chełm, od zachodu rzeką Uherką, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 5 października 2015 roku do 23 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22- 100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.

Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF


Wznowienie internetowego zgłaszania prac w mieście Chełm 2014-11-21
W dniu 21 listopada 2014r., o godzinie 9:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w mieście Chełm. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayU. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac znajdują się w udostępnionym pliku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2014-10-16

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

zawiadamia, że:

Projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm – dla obrębu nr 15, obejmujący obszar ograniczony od północy ulicą Kolejową oraz torami kolejowymi trasy Chełm-Dorohusk, od wschodu al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicami: George`a Stephensona, Stefana Batorego i Wiejską, od południa ulicami: Hrubieszowską i Pocztową, od zachodu ulicami: Lwowską, Mikołaja Kopernika, Jadwigi Młodowskiej oraz Henryka Sienkiewicza, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 6 listopada 2014 roku do 27 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22- 100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.

Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF


Copyright (C) 2008 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 18 września 2009