Logo

Miasto Chełm

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Strona www

BIP urzędu

82 563-11-32

Aktualności

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet
2017-10-10

W dniu 10 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Chełma uruchomiono możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele działek.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w Urzędzie Miasta następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.


Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym
2017-04-28

W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.


Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.


Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem
Jednocześnie uznano, że materiały geodezyjne wydawane automatycznie w serwisie iGeoMap/ePODGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, można potraktować jako udostępniane z wykorzystaniem usługi sieciowej i w związku z tym dla prac zgłaszanych od dzisiaj będzie stosowany współczynnik SU o wartości 0.8.


Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal mchelm.e-mapa.net
2017-04-04

Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.mchelm.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm
2015-09-18

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

zawiadamia, że:

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm - dla obrębu nr 22, obejmujący obszar ograniczony od północy ulicami: Polną, Ogrodową i al. Armii Krajowej, od wschodu ulicą Lwowską, od południa granicą miasta Chełm i obrębu Pokrówka gm. Chełm, od zachodu rzeką Uherką, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 5 października 2015 roku do 23 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22- 100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.

Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF


Wznowienie internetowego zgłaszania prac w mieście Chełm
2014-11-21

W dniu 21 listopada 2014r., o godzinie 9:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w mieście Chełm. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayU. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac znajdują się w udostępnionym pliku.