Aktualności

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet 2017-10-10
W dniu 10 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Chełma uruchomiono możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele działek.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w Urzędzie Miasta następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-28
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz wyszukiwanie punktów osnowy. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem
Jednocześnie uznano, że materiały geodezyjne wydawane automatycznie w serwisie iGeoMap/ePODGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, można potraktować jako udostępniane z wykorzystaniem usługi sieciowej i w związku z tym dla prac zgłaszanych od dzisiaj będzie stosowany współczynnik SU o wartości 0.8.

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal mchelm.e-mapa.net 2017-04-04
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.mchelm.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2015-09-18

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

zawiadamia, że:

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm - dla obrębu nr 22, obejmujący obszar ograniczony od północy ulicami: Polną, Ogrodową i al. Armii Krajowej, od wschodu ulicą Lwowską, od południa granicą miasta Chełm i obrębu Pokrówka gm. Chełm, od zachodu rzeką Uherką, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 5 października 2015 roku do 23 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22- 100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.

Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF


Wznowienie internetowego zgłaszania prac w mieście Chełm 2014-11-21
W dniu 21 listopada 2014r., o godzinie 9:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w mieście Chełm. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayU. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac znajdują się w udostępnionym pliku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2014-10-16

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

zawiadamia, że:

Projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm – dla obrębu nr 15, obejmujący obszar ograniczony od północy ulicą Kolejową oraz torami kolejowymi trasy Chełm-Dorohusk, od wschodu al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicami: Georgea Stephensona, Stefana Batorego i Wiejską, od południa ulicami: Hrubieszowską i Pocztową, od zachodu ulicami: Lwowską, Mikołaja Kopernika, Jadwigi Młodowskiej oraz Henryka Sienkiewicza, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 6 listopada 2014 roku do 27 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22- 100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.

Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF


Wstrzymanie internetowego zgłaszania prac geodezyjnych 2014-07-11
W związku z wprowadzaniem zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet za pomocą serwisu iGeoMap/ePODGiK zostanie wstrzymane 11 lipca 2014r. od godz. 24:00 do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2014-04-08
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
zawiadamia

o rozpoczęciu w dniu 7 kwietnia 2014r. przez "GEPRO" s. c., Firmę Geodezyjno-Projektową, ul. Reymonta 12, 22-200 Włodawa, pracy geodezyjnej w zakresie "Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm - dla obrębu nr 15", obejmujący obszar ograniczony od północy ulicą Kolejową oraz torami kolejowymi trasy Chełm-Dorohusk, od wschodu al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicami George'a Stephesona, Stefana Batorego i Wiejską, od południa ulicami: Hrubieszowską i Pocztową, od zachodu ulicami: Lwowską, Mikołaja Kopernika, Jadwigi Młodowskiej i oraz Henryka Sienkiewicza, zgłoszonej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie dnia 3 kwietnia 2014r. znak ODK.6641.237.2014.

Przewidywany termin zakończenia prac określono na dzień 31 października 2014r.
Prezydent Miasta Chełm
Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2013-10-11
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
zawiadamia że:

Projekt operatu opisowo ? kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm ? dla obrębu nr 12, obejmujący obszar ograniczony od północy ulicami Zawadówka i Rejowiecką, od wschodu ulicą Szpitalną, od południa ulicami Trubakowską i Majdan, od zachodu terenem zamkniętym jednostki wojskowej w zarządzie MON oraz ulicą Synów Pyłku, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 28 października 2013 roku do 19 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22-100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.
Prezydent Miasta Chełm

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2013-09-30
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
zawiadamia że:

Projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym ewidencji lokali dla części obszaru m. Chełm – dla obrębu nr 14 arkusza nr 110, obejmującej obszar ograniczony od północy ulicą Obłońską, od wschodu ulicami: Henryka Sienkiewicza, Szkolną, Jadwigi Młodowskiej, Mikołaja Kopernika oraz Placem Edwarda Łuczkowskiego, od południa ulicą Lubelską oraz Placem Edwarda Łuczkowskiego, od zachodu ulicami Gabriela Narutowicza oraz Obłońską, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 8 października 2012 roku do 29 października 2012 roku w siedzibie Biura Geodezji EWGRUN Jacek Szpakowski, ul. Stephensona 5a, II piętro, 22-100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.
Prezydent Miasta Chełm

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2013-09-10
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
zawiadamia że:

Projekt operatu opisowo — kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym baz danych ewidencyjnych budynków i lokali dla części obszaru m. Chełm ? dla obrębów nr 18 i 19, obejmujący obszar ograniczony od północy torami kolejowymi trasy Chełm-Dorohusk oraz granicą miasta Chełm i obrębu Srebrzyszcze gm. Chełm, od wschodu granicą miasta Chełm i obrębu Srebrzyszcze gm. Chełm, od południa granicą miasta Chełm i obrębu Józefin gm. Chełm oraz terenem kopalni odkrywkowej kredy, od zachodu ulicami Antonin, Fabryczna oraz nieruchomościami firmy CEMEX Polska Sp. z o. o., będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 16 października 2013 roku do 6 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok. 35, parter, 22-100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.
Prezydent Miasta Chełm

Nowe asortymenty przy zgłaszaniu prac geodezyjnych 2012-11-15
Przy internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych można od 14 listopada 2012r. korzystać z trzech nowych asortymentów. Są to:
  • podział,
  • rozgraniczenie,
  • wznowienie znaków granicznych.
Asortymenty te wyodrębniono z funkcjonującego dotychczas asortymentu praca prawna, który nadal będzie wykorzystywany dla prac, które nie kwalifikują się do wyodrębnionych asortymentów (tzn. podział, rozgraniczenie czy wznowienie znaków granicznych).
Wprowadzenie nowych asortymentów prac geodezyjnych jest częścią przygotowań, które poprzedzają wprowadzenie wersji 10 systemu GEO-MAP planowanego na 1 grudnia 2012r.

Uruchomienie GEO-MAP ver. 10 2012-11-15
Od 1 grudnia 2012r. w mieście Chełm zostanie wprowadzony system GEO-MAP w wersji 10.00. Informujemy o tym z wyprzedzeniem, gdyż do odczytania wydawanych plików konieczny będzie GEO-MAP w wersji min. 10.00. Starsze wersje oprogramowania niestety nie będą mogły przeczytać nowych plików. Szczegółowe informacje dotyczące nowej wersji GEO-MAP znajdą Państwo pod niniejszym linkiem: http://geo-system.blogspot.com/2012/11/geo-map-1000.html.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2012-09-26
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
zawiadamia że:

Projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym ewidencji lokali dla części obszaru m. Chełm – dla obrębu nr 11, obejmującej obszar ograniczony od północy ulicą Zawadówka, od wschodu ulicą Synów Pyłku, terenem zamkniętym jednostki wojskowej w zarządzie MON, ulicą Trubakowską i Piwną, od południa torami kolejowymi trasy Chełm-Lublin, ulicami Piwną i Majdan, granicą miasta Chełm i obrębu Zawadówka gm. Chełm, od zachodu granicą miasta Chełm i obrębu Rudka gm. Chełm, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 7 listopada 2012 roku do 27 listopada 2012 roku w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Plac Niepodległości 1 pok 35, parter, 22- 100 Chełm w godz. od 9:00 do 13:00.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.
Prezydent Miasta Chełm

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm 2011-10-17
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Chełm działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 24a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
zawiadamia że:

Projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów m. Chełm poprzez założenie w systemie informatycznym ewidencji budynków dla części obszaru m. Chełm – dla obrębu nr 14 i ewidencji lokali dla części obszaru m. Chełm – dla obrębu nr 14 z wyłączeniem arkusza nr 110, obejmującej obszar ograniczony od północy torami kolejowymi trasy Chełm-Lublin, od wschodu granicą zakładu Ybbstaler Fruchtsaft Sp. z o.o., oraz ulicami: Kolejową, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, Lwowską, od południa ulicami: Aleją Armii Krajowej, Ogrodową, rzeką Uherka od zachodu ulicami: Kępieliskową, Nadtorową i rzeką Uherka, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej od dnia 7 listopada 2011 roku do 28 listopada 2011 roku w siedzibie Biura Geodezji EWGRUN Jacek Szpakowski, ul. Stephensona 5a, II piętro, 22-100 Chełm w godz. od 900 do 1300.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie przedmiotowego operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do ww. wykonawcy operatu oraz do Prezydenta Miasta Chełm uwagi do tych danych.
Prezydent Miasta Chełm

ePODGiK Innowacyjną Usługą w konkursie Liderzy Innowacji 2009 2011-04-05
Usługa ePODGiK firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. została laureatem mazowieckiej i krajowej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" w kategorii firma mikro.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji, a jego ideą jest propagowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Konkurs ma charakter otwarty i zasięg ogólnopolski.
Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z niedawnym przekroczeniem 30 tys. prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem tej usługi.


Copyright (C) 2013 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2013